Онлайн или поръчка по телефон 0700 90 098

Онлайн или поръчка по телефон 0700 90 098

Твоята кошница е празна!
Политика за бисквитките (cookies)

Политика за бисквитките (cookies)

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.


„Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.


 „Регистър с лични данни“ представлява всеки структуриран набор от лични данни, независимо от неговия вид и носител, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.

 

 Принципите за защита на личните данни са: 

1.      Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - обработване при наличие на законово основание, при полагане на дължимата грижа и при информиране на субекта на данни;

2.      Ограничение на целите – събиране на данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и забрана за по-нататъшно обработване по начин, несъвместим с тези цели;

3.      Свеждане на данните до минимум – данните да са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите на обработването;

4.      Точност – поддържане в актуален вид и предприемане на всички разумни мерки за гарантиране на своевременно изтриване или коригиране на неточни данни, при отчитане на целите на обработването;

5.      Ограничение на съхранението – данните да се обработват за период с минимална продължителност съгласно целите. Съхраняване за по-дълги срокове е допустимо за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или статистически цели, но при условие, че са приложени подходящи технически и организационни мерки;

6.      Цялостност и поверителност – обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;

7.      Отчетност – администраторът носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на всички принципи, свързани с обработването на лични данни.

 

Aнализ какви точно ЛД се събират: 

Регистър „Служители и Персонал“, в който се вписват следните видове лични данни:

·        Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, телефон за връзка и други необходими за идентифициране на субекта на данни);

·        Социална идентичност – данни относно образование и допълнителна квалификация, трудова дейност и професионална биография;

·        Семейна идентичност – данни относно семейното положение на лицето;

·        Икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка, данни относно имотното и финансово състояние на лицето, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и други, изискуеми с оглед преценка на изискванията за съвместимост за съответната длъжност;

·        Лични данни относно съдебното минало на лицето (свидетелство за съдимост в зависимост от длъжността);

·        Данни за здравословно състояние – медицинско свидетeлство, данни, съдържащи се в болнични листове, представяни от самите служители като субекти на данните, решения на ТЕЛК/НЕЛК и др.п.

 

Регистър “Контрагенти и партньори“, в който се вписват следните видове лични данни:

·        Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, телефон за връзка и други необходими за идентифициране на субекта на данни);

·        Икономическа идентичност – обща банкова информация, информация за номер на банкова сметка, транзакции по осъществени сделки, стоков поток и др., свързани със съвместната дейност .

 

Регистър „Клиенти, с които МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД е в преддоговорни отношения“, в който се вписват следните видове лични данни:

·        Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, телефон за връзка и други необходими за идентифициране на субекта на данни);

·        Икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка, банкова информация, банкови референции и др.п.;

·        Лични данни относно съдебното минало на лицето (свидетелство за съдимост в зависимост от вида на преддоговорните отношения).

 

Регистър „Жалбоподатели“, в който се вписват следните видове лични данни:

·        Физическа идентичност – имена, паспортни данни (ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване, адрес, телефон за връзка и други необходими за идентифициране на субекта на данни);

·        Социална идентичност – данни относно образование и допълнителна квалификация, трудова дейност и професионална биография;

·        Икономическа идентичност – информация за номер на банкова сметка, данни относно имотното и финансово състояние на лицето, участието и/или притежаването на дялове или ценни книжа на дружества и други, изискуеми с оглед преценка на изискванията за съвместимост за съответната длъжност.

 

Регистър „Видеонаблюдение“ на обектите на МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД, в който се вписват следните видове лични данни:

·        Физическа идентичност – запис на образи и звук. Записите се пазят в срок от седем дни

·        За какво се използват - за да се изпълнят изискванията на Закон за счетоводството, Кодекса на труда и пр. ;

 

 
 Чл. 8.

(1) Личните данни се събират за конкретни, точно определени от закона цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели. По-нататъшното обработване на личните данни за целите на архивирането в обществен интерес, за научни, исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели.

 

(2) Личните данни се съхраняват на хартиен, технически и/или електронен носител, само за времето, необходимо за  изпълнение на правомощия, правни задължения на МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД и/или нормалното му функциониране.

 

(3) Събирането, обработването и съхраняването на лични данни в регистрите на МЕБЕЛНА КЪЩА ЛАЗУР АД се извършва на хартиен, технически и/или електронен носител по централизиран и/или разпределен способ в помещения, съобразно с предвидените мерки за защита и оценката на подходящото ниво на сигурност на съответния регистър.

 

Трети страни, които използват ЛД - предоставят се само при поискване от държавна институция и в случаи, определени като законово изискване. На Трети страни като частни лица не се предоставят ЛД.