Онлайн или поръчка по телефон 0700 90 098

Онлайн или поръчка по телефон 0700 90 098

Твоята кошница е празна!
Условия за ползване и поръчка на "Мебелна палата Лазур" АД

Условия за ползване и поръчка на "Мебелна палата Лазур" АД

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА, ТРАНСПОРТ, РАЗНАСЯНЕ и МОНТАЖ на стоки от номенклатурата на “Мебелна къща Лазур” АД – Мебелна палата „Лазур”

   Определения на термини:

    1. Продавач –“Мебелна къща Лазур” АД  – “Мебелна палата  Лазур”;

    2. Стока – мебели и други стоки от номенклатурата на продавача;

    3. Купувач (клиент) - лице, което е приело оферта и/или е направило поръчка и/или е подписало писмен договор с продавача за покупка на стока. При постигане на съгласие за отложено плащане, купувачът удостоверява представителната власт на лицата, които го представляват с представяне на лична карта, и/или нотариално заверено пълномощно, и/или

   справка от уеб-страницата на “Търговски регистър”, и/или съдебно решение, и/или удостоверение за актуално състояние и/или друг документ доказващ безспорно това;

    4. Оферта - предложение на продавача, отправено до клиент;

    5. Поръчка - искане от клиент за доставка на стоки от номенклатурата на продавача.

    6. Приемане на оферта - писмено волеизявление(може да бъде отправено и чрез факс, е-mаil, с електронен подпис или др.начин) на клиент, с което той приема направеното с офертата предложение на продавача;

    7. Приемане на поръчка - волеизявление на продавача (може да бъде отправено и чрез факс, е-mаi,l с електронен подпис или др. начин), с което той потвърждава, че ще достави исканата стока и при исканите условия;

    8. Предаване на стоката - предоставяне на стоката в държане на купувача, което се удостоверява с предавателно-приемателен протокол и/или фактура.

    9. Разнос – пренасяне на стоката от превозното средство, с което е доставена стоката до входната врата на място посочено от купувача.

    10.При покупка на стоки, които са налични в търговския обект или склада на продавача и за които купувачът плаща незабавно, се прилагат обичайните търговски правила, характерни за тези продажби.

   I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

    1. За оферти, поръчки и доставки се прилагат тези условия за продажби и доставки.

    2. Всички договорености, които се отклоняват от тези търговски условия, изискват писмена форма.

    3. С подписа си върху фактурата Купувачът на практика приема, че познава тези общи условия и те са част от договора за покупко-продажба и/или договора за доставка и/или монтаж.

    4. Цените и сроковете за изпълнение, посочени в рекламните материали, нямат обвързваща сила по отношение на “Мебелна къща Лазур” АД.

    5. Услугата разнос не се извършва ако вратите и стълбищата са нестандартни и не са съобразени с Наредба 7  от 2004 г.

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА “Мебелна къща Лазур” АД

   Фирма “Мебелна къща Лазур” АД, Ви предлага качествени продукти на конкурентни цени, отговарящи на българските норми за стандарт и безопастност.

   С цел подобряване на работата, пестене на време и за точно изпълняване на поръчките Ви, “Мебелна къща Лазур” АД предлага следните условия за работа:

   Общи условия

     1.1 Тези условия уреждат отношенията между “Мебелна къща Лазур” АД , ЕИК по Булстат №103280312 и физически и/или юридически лица,наричани на кратко Клиенти, свързани с продажба и/или доставка на мебели и други стоки от номенклатурата на &ld

   1.2 Писмени споразумения с Клиенти, в които е договорено друго отменят общите условия.

   2 Приемане на поръчки

     2.1 Поръчките се приемат на място в  “Мебелна палата  Лазур” гр.Варна , бул. ”Сливница”, ж.к. „Младост” 1 или по email.

     2.2 Всяка поръчка трябва да съдържа следните данни: Номер на поръчка, име на клиент, адрес на доставка, телефон за връзка и дата на доставка.

     2.3 Поръчките са валидни до тяхното изпълнение. Отказ от поръчка се прави само в писмена форма със съдържание на посочените по-горе данни.

    3 Срокове на доставка.Начин на доставка.

     3.1 Предвид на това, че “Мебелна къща Лазур” АД продава стоки, изработени от други фирми и доставчици, сроковете за изпълнение на поръчките винаги трябва да се разбират, като приблизителни и купувачът не може да търси отговорност на “Мебелна къща Лазур” АД за забава, пропусната полза или претърпяна загуба, причинена форсмажорни  обстоятелства.

     3.2 Купувачът няма право на обезщетение или отмяна на плащане на поръчката поради забава на срока на изпълнение, освен когато забавата е причинена от работници или служители на “Мебелна къща Лазур” АД– “Мебелна палата  Лазур”

     3.3.Предвидените срокове за доставка се спазват при възможност.При настъпването на непредвидими събития и непреодолима сила, особено в случай на нарушаване на производствения цикъл на предприятието – доставчик на стоки за ”Мебелна къща Лазур”АД, сроковете се удължават в съответствие с времето, необходимо за преодоляване на затрудненията.

     3.4. В случай, че срок на доставка не бъде спазен с повече от две седмици, купувачът има право в рамките на две седмици, считани от момента на изтичане на допълнителният срок, да се откаже от договора.Отказът трябва да бъде в писмена форма.

     3.5.Купувачът не разполага с правото на отказ от договора по предходната алинея в случай, че допълнителния срок не е бил спазен по причини, за които ”Мебелна къща Лазур”АД не носи вина.

     3.6. Подходящи частични доставки са допустими.

     3.7.В случаите на поръчване на стока купувачът се задължава да я получи най-късно до 5  /пет/ дни след доставката и в търговския обект или склад на продавача. В противен случай Продавачът има право да достави стоката автоматично на купувача, като при отказ за получаване от страна на купувача, стоката може да се депозира в публичен склад за сметка на последния.

     3.8.Купувачът се задължава да получи стоката в определения срок, като в случай на забава ”Мебелна къща Лазур”АД може да начисли допълнително складови разноски.

     3.9.Във всеки случай, дори когато доставката не се извършва чрез транспортиране, рискът преминава върху купувача в момента на получаването на съобщение за готовността на стоката за изпращане.

     3.10.Срокът на доставка за поръчаните стоки се определя на до 45 работни дни, считано от деня на приемане на поръчката с изключение на случаите когато изрично е упоменато друго.

     3.11. Купувачът , след като бъде уведомен, че стоката е налична в склада на продавача се задължава в срок от 2(два) календарни дни, считано от датата на уведомяването да се яви в “Мебелна палата Лазур” гр.Варна и  да заплати окончателната стойност на стоката. След окончателното заплащане на стоката се уговаря срок за доставка, който е в рамките на 5 работни дни. Ако стоката не бъде доставена до мястото посочено от купувача по негова вина, то след изтичане на предвидения в предходното изречение срок се начислява магазинаж за всеки ден просрочие, определен в тарифа на Мебелна палата „Лазур” гр.Варна.

     3.12. Доставката и монтажът на мебелите на посочения от купувача адрес се извършва в предварително уговорен ден, във времето от 9 до 19 часа. Купувачът трябва да осигури достъп  на продавача до посочения адрес и възможност за извършване на разтоварните работи. Получаването на стоката от купувача се удостоверява от него с подписването на приемо-предавателен протокол. Ако купувачът не изпълни задължението си по предходните две изречения, той дължи на продавача неустойка в размер на 50 лв. и следва да се яви в “Мебелна палата  Лазур” гр.Варна да заплати неустойката и след това да уговори нов срок на доставка.

     3.13. В случай, че КУПУВАЧЪТ промени мястото на доставка, след като стоките вече са натоварени и експедирани по първоначалния маршрут, той е длъжен да поеме за своя сметка допълнителните разходи за транспорт.

     3.14. Собствеността    върху    стоките    преминава    върху КУПУВАЧА в момента на плащане на цената, като риска от повреждането   и/или   погиването   на   стоките   преминава върху   КУПУВАЧА  от  момента   на  подписването на приемо - предавателен протокол за получената стока.

     3.15. В неделя стока от склада не се издава!

    4.Цени.

     4.1. Всички цени се разбират франко “Мебелна палата Лазур” гр.Варна, освен, ако писмено е уговорено друго.

     4.2.Цените на услугите доставка (транспорт), разнасяне и монтаж, както условията за получаване на отстъпки се определят от тарифата на „Мебелна къща Лазур” АД и в договора за продажба.

     4.3.“Мебелна къща Лазур” АД  си запазва правото да променя без уведомление , както цените, така и списъка на продуктите в ценовите листи.

     4.4.Посочените цени са с начислен ДДС

     4.5.При поръчка, купувачът се задължава да заплати капаро  в размер на 50% от стойността на договора за стандартна корпусна мебел,  кухненско обзавеждане, корпусна мебел по индивидуална поръчка и мека мебел , а за ел.уреди за вграждане, мивки и батерии се заплаща 100 % от стойността им.

     4.6.Авансово платена сума не се връща, ако купувачът се откаже от поръчката.

     4.7. Фактури на физически лица се издават единствено в момента на покупката.

   МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.СПОРОВЕ

     5.1. Ако отделни разпоредби на договора или настоящите общи търговски условия изгубят правната си сила, останалите разпоредби остават незасегнати.

     5.2. Форсмажорни обстоятелства, като стачка,непредвидими затруднения в производството или спедицията и т.н., или други препятствия, които не са по вина на продавача, освобождават последния от задължението за доставяне в срок за времето на действие на смущаващото обстоятелство и неговите въздействия. Ако се закъснее след договорения срок за доставка с повече от 2 месеца, купувачът и продавачът могат да се откажат от неизпълнената част от договора.

     5.3. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от   или   свързани   с  тези   условия,   както   и   с  тяхното изпълнение,    ще   се   решават     от     страните     чрез споразумение.   В  случай,   че  такова   не   може  да  бъде постигнато спорът ще се отнася към компетентния съд в гр.Варна.

ВАЖНО: Гаранцията за физически лица (крайни ПОТРЕБИТЕЛИ) е 24 месеца.
ВАЖНО: Гаранцията за Юридически лица е 12 месеца.